Environmentalism

מדעי הסביבה

10 יחידות לימוד | 5 יח"ל מדעי הסביבה, 5 יח"ל עבודת גמר בהנחיה אישית

הלימודים במגמת מדעי הסביבה מספקים ללומד/ת כלים מדעיים לניתוח היחסים בין האדם לבין סביבתו הטבעית והאנושית בראייה מערכתית-הוליסטית.

עבודת הגמר בהנחיה האישית 5 יח"ל, הנלווית ללימודי מדעי הסביבה, מאפשרת ללומד/ת לפתח את יכולותיו/ה המחקריות, תוך שילוב עקרונות החינוך הסביבתי לבין עקרונות החינוך המדעי, ובכך להיות פעיל/ה בשיח הסביבתי בחברה הישראלית ובעולם.

מדעי הסביבה 5 יח"ל

מטרות הלימודים העיוניים הן להעלות את מודעות התלמידים/ות להשפעות הסביבתיות ולהעלות דילמות בנושאים סביבתיים, חברתיים וכלכליים.

בשיעורים נלמד להכיר את איכות הסביבה וכיצד היא מושפעת בידי האדם, את אופי הסיקור שלה בתקשורת הישראלית והבין-לאומית במגוון אמצעים: כתבות אקטואליות מהעיתונים, כתבות אקטואליות מהחדשות בטלוויזיה וכמובן מהרשתות החברתיות.

נעסוק במושגים כמו מדיניות סביבתית (איזון בין שיקולים סביבתיים, חברתיים וכלכליים) וניהול סביבתי (חקיקה סביבתית ותכנון סביבתי) ובמגוון נושאים סביבתיים: קרינה מטלפונים סלולריים, זיהומי מים ואוויר והדרכים לפתרונן, רעש עירוני ועוד.

לימודים עיוניים (ניהול מערכות אקולוגיות, רעש וקרינה, משאב המים והאוויר ופסולת) בהיקף של 3 יח"ל

סדנאות סביבתיות (סיורים בשמורת אפק, באגם הכנרת, בשמורת אכזיב ועוד) בהיקף של 1 יח"ל

עבודת חקר בזוגות בהנחיה צמודה של  המורה, עוסקת בדילמה מתוך נושא סביבה לבחירת התלמידים בהיקף של 1 יח"ל

WhatsApp Image 2021-01-18 at 19.48.25 (2
WhatsApp Image 2021-01-18 at 19.48.24 (3